Нашите уеб услуги

Уеб Дизайн и Изработка на уеб сайтове

Ние прилагаме специален стандарт за качество „Уеб Фирм Стандарт“. Нашите сайтове са оптимизирани за всички видове устройства, като така ви помагаме да достигнете до по-голям сегмент от потребители за вашият бизнес. Ако имате нужда от надежден бизнес партньор изберете уеб дизайн пловдив. Предлагаме разнообразни уеб услуги – уеб дизайн с HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, изработка на уеб сайтове базирани върху CMS – системи за управление на информацията – WordPress, Joomla, OpenCart. Всички изработени от нас уеб сайтове са с Responsivе Дизайн, което ги прави адаптивни за всички устройство, независимо от големината на екраните им, като по този начин имате достъп до по-голяма аудитория от потребители.

Дигитален Маркетинг и SEO

Нашата уеб дизайн агенция предлага професионални и иновативни решения с помощта на дигитални маркетингови стратегии. За нашите клиенти, които желаят да се възползват от нашият пакет „Web Firm SEO“ – гарантираме по-добра видимост на сайта ви в интернет. Ние имаме 6 годишен опит в seo оптимизация на територията на град Пловдив. Ще изработим за вас уникална стратегия по дигитален маркетинг и SEO, създадена специално за вашата фирма и отговаряща на вашата бизнес идея. Ние ще направим безплатен SEO одит на вашият уеб сайт, като ще ви кажем, пропуските и препоръки за подобрение на вашият сайт. Всички наши клиенти получават подробен месечен анализ за резултатите и ефективността на тяхното присъствие онлайн.

Онлайн магазини

Интернет продажбите в България нарастват прогресивно през последните години. Възползвайте се от нашият пакет „Web Firm Shop“, който включва онлайн магазин, мобилна версия, професионална seo оптимизация за интернет търсачките, изготвяне на безплатен план по Digital Marketing.  Предлагаме ви изработка на уеб сайт онлайн магазин в рамките на 1 месец. Можете да избирате между нашите 2 оферти, уникален уеб дизайн онлайн магазин или изработка на готов много-функционален онлайн магазин с WordPress, PrestaShop, OpenCart, Joomla. Тенденцията в последното десетилетие са, че всеки бизнес трябва да предлага стоките си и онлайн. Онлайн магазините предоставят евтина възможност за диверсификация на вашият бизнес.

Нови Проекти

Уеб Дизайн Блог

Уеб Дизайн Слайдер

Кои са най-често срещаните проблеми на родните сайтове?

Липсата на персоналност. Клишетата в дизайна и в архитектурата на съдържанието непоправимо обезличават сайтовете. Извънредно рядко текстовото, визуалното и аудиовизуалното съдържание са действително оптимизирани за уеб среда. Игнорира се спецификата на онлайн комуникацията, използват се адаптирани в различна степен налични материали от други носители на маркетинговия микс на корпорацията. Неумението ( или нежеланието) да се

Read More

Етапи за изработване на уеб сайт

Етап 1. Какво искаме от сайта? Основно искаме потребителят лесно да се ориентира и бързо да разбере кои сме, какво правим, с какво можем да му бъдем полезни и как да се свърже с нас. Основната публика на този сайт са клиентите. По правило вторичните публики, като търсещи работа или медиите например, са много по-мотивирани

Read More

Важни съвети при избор на уеб дизайн на фирмен сайт

Понякога се улисваме в основните неща, пропускаме да мислим за малките детайли, които ще превърнат сайта ни в наистина добър сайт, ще дадат последните щрихи на един завършен проект. Важни, но често омаловажавани дребни неща по сайта са: Текстът. Добре написаният текст, без правописни и стилови грешки. Снимките. Хубавите снимки – в никакъв случай не

Read More

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр.

Read More

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Предоставяне на услуги от разстояние“ е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място. 2. „Предоставяне на услуги чрез електронни средства“ е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване

Read More

Глава осма АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава осма АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 23. (1) Доставчик на услуги, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 4, чл. 5, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 9 или чл. 10, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. (2) В случаите по ал. 1

Read More

Глава седма СПОРОВЕ

Глава седма СПОРОВЕ Искове за защита на потребителите Чл. 22. Комисията за защита на потребителите и сдруженията за защита на потребителите предявяват искове за преустановяване или забрана на действия и търговски практики по този закон, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и искове за обезщетение при условията и по реда на глава

Read More

Глава шеста КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Контрол Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол за спазването на този закон и на наредбата по чл. 6, ал. 2. (2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) При изпълнение на служебните си задължения длъжностните лица

Read More

Глава пета ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Приложимо право при предоставяне на услуги на информационното общество Чл. 19. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Изискванията за започване и осъществяване на дейност по предоставяне на услуги на информационното общество се уреждат от закона на държавата, където се намира мястото на дейност на доставчика на услуги, ако е на територията на държава – членка

Read More

ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

Глава четвърта ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО Отговорност при предоставяне на услуги по достъп и пренос Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) При предоставяне на достъп до или пренос през електронна съобщителна мрежа доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на

Read More

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА

Глава трета ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА Задължение за предоставяне на информация Чл. 8. (1) При предложение за сключване на договор чрез електронни средства доставчикът на услуги предварително информира получателя на услугата по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно: 1. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

Read More

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за електронната търговия Глава втора ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Обща информация Чл. 4. (1) Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация: 1. името или наименованието си; 2. постоянния си адрес или седалището и адреса

Read More

Закон за електронната търговия

Обн., ДВ, бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет на регулиране Чл. 1. (1) Този закон урежда обществени

Read More

Какво е уеб дизайн?

В тази публикация ще разгледаме, какво е уеб дизайн.

Read More

Какво е необходимо за направата на бизнес уеб сайт?

В тази тема ще засегнем всички необходими неща за да направите вашият бизнес уеб сайт.

Read More

Етапи при изграждане на онлайн магазин

В този материал ще наблегнем на всички етапи необходими при планирането и изграждането на онлайн магазин.

Read More

Нашата фирма е специализирана както в услугите по уеб дизайн, така и в услугите по дигитален маркетинг, което включва управление на онлайн репутацията на вашият бизнес, кампании в социалните мрежи, онлайн кампании с платени интернет реклами PayPerClick и оптимизация за търсещите машини. =>